Disclaimer

© Theo Witte / Universitaire Lerarenopleiding / Rijksuniversiteit Groningen

De redactie van Lezenvoordelijst.nl juicht het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de inhoud van deze website toe. In voorkomende gevallen dient Lezenvoordelijst.nl als bron te worden vermeld.

De redactie van Lezenvoordelijst.nl besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gepubliceerde informatie. Desondanks kan de informatie onvolledig, verouderd of niet juist zijn als gevolg van menselijke fouten, technische storingen, of onverwachte situaties. Lezenvoordelijst.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze website, of van websites van derden waarnaar verwezen wordt. Lezenvoordelijst.nl ziet dus af van welke aansprakelijkheid dan ook.

De niveaus van de boeken op deze site zijn toegekend door ervaren redacteurs op basis van een uitgebreide analyse. Het is niet toegestaan om niveaus aan boeken toe te kennen op een wijze die doet veronderstellen dat het gaat om niveaus van Lezenvoordelijst.nl. 

Copyright

Het intellectuele eigendomsrecht op alle teksten, beelden en geluiden op Lezenvoordelijst.nl behoort toe aan Theo Witte en de Rijksuniversiteit Groningen, tenzij via een bron- of naamsverwijzing anders is aangegeven. 

Ook mag voor privégebruik, niet-commerciële doeleinden, of onderwijsactiviteiten informatie van Lezenvoordelijst.nl gebruikt worden. Bij gebruik van teksten, beelden en geluidsfragmenten van de site dient Lezenvoordelijst.nl als bron te worden vermeld.

Lezenvoordelijst.nl tracht de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van materiaal op de website zo goed mogelijk na te leven. Instellingen en personen die desondanks menen dat hun rechten aangetast zijn door vertoning van tekst, beeld en geluid op Lezenvoordelijst.nl, worden verzocht contact op te nemen met de redactie van Lezenvoordelijst.nl

Privacy statement

Lezenvoordelijst.nl vindt het belangrijk om vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met de door u verstrekte gegevens, en conformeert zich daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bij de uitvoering van al onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook gegarandeerd.