Fries

filter: Download de hele lijst (PDF)
title waardering auteur jaar niveau boekenkast
Foarstelling* - Cazemier, Caja (0 sterren) Foarstelling*
niveau 1
     

ynklusyf opdrachten
Cazemier, Caja2013A2
Sterke skouders* - Jong, Hanneke de (0 sterren) Sterke skouders*
niveau 1
     

ynklusyf opdrachten
Jong, Hanneke de2004 [2de pr. 2014]B1
Koartsluting* - Veer, Akky van der (0 sterren) Koartsluting*
niveau 1
     

ynklusyf opdrachten
Veer, Akky van der1991 [2de pr. 2014]A2
De keet fan Annawâld* - Scheltema, Freddy (0 sterren) De keet fan Annawâld*
niveau 1
     

ynklusyf opdrachten
Scheltema, Freddy2012A2
Salsafamke* - Jong, Hanneke de (0 sterren) Salsafamke*
niveau 1
     

ynklusyf opdrachten
Jong, Hanneke de2008B1
De twadde hûd* - Talsma, Hilda (0 sterren) De twadde hûd*
niveau 1
     

ynklusyf opdrachten
Talsma, Hilda2011A2
Brekber* - Talsma, Hilda (0 sterren) Brekber*
niveau 1
     

ynklusyf opdrachten
Talsma, Hilda2014A2
It beest fan de Westereen* - Grypstra, Ate (0 sterren) It beest fan de Westereen*
niveau 1
     

ynklusyf opdrachten
Grypstra, Ate2011A2
Femke faalt* - Grypstra, Ate (0 sterren) Femke faalt*
niveau 1
     

ynklusyf opdrachten
Grypstra, Ate2014 [as e-boek; 2e printing (papier) 2016]A2
Wês net bang - Jong, Hanneke de (0 sterren) Wês net bang
niveau 1
     

ynklusyf opdrachten
Jong, Hanneke de2016A2
Swarte ingels* - Schoorstra, Willem (0 sterren) Swarte ingels*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Schoorstra, Willem2004 [4de pr 2011]B1
Cap Sud* - Leest, R.R.R. van der (0 sterren) Cap Sud*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Leest, R.R.R. van der1980 [2de pr. 2010]B1
Krús fan de Hollanner* - Grypstra, Ate (0 sterren) Krús fan de Hollanner*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Grypstra, Ate2012B1
Oar plak oare tiid* - Bilker, Jetske (0 sterren) Oar plak oare tiid*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Bilker, Jetske2004B1
Skamte* - Peanstra, Auck (0 sterren) Skamte*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Peanstra, Auck2011B1
De lêste trúk* - Jong, Ferdinand de (0 sterren) De lêste trúk*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Jong, Ferdinand de2012A2
De gouden swipe* - Brouwer, Abe (0 sterren) De gouden swipe*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Brouwer, Abe1941 [15de pr. 2010]B2
Tin iis* - Mulder, Tiny (0 sterren) Tin iis*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Mulder, Tiny1981 [6de pr. 2014]B2
Bak* - Vries, Sietse de (0 sterren) Bak*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Vries, Sietse de2012B1
Feroaring fan lucht* - Velde, Rink van der (0 sterren) Feroaring fan lucht*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Velde, Rink van der1971 [17de pr. 2014]B1
Losse hannen* - Huisman, Saakje (0 sterren) Losse hannen*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Huisman, Saakje2000 [2de pr 2014]B2
De Nova Scotia staazje* - Jong, Ferdinand de (0 sterren) De Nova Scotia staazje*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Jong, Ferdinand de2015A2
Minskebern* - Poortstra, Margryt (0 sterren) Minskebern*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Poortstra, Margryt2008 [2de pr. 2014]B1
Nei de klap* - Riemersma, Tr. (0 sterren) Nei de klap*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Riemersma, Tr.1999 [2de pr. 2014]B2
Griene Simmer* - Kingma, Bart (0 sterren) Griene Simmer*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Kingma, Bart2010B1
Oxzana* - Claus, Marga (0 sterren) Oxzana*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Claus, Marga2000 [4de pr 2010]B1
It Eagleton Segel* - Terpstra, Arjen (0 sterren) It Eagleton Segel*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Terpstra, Arjen2010B1
De Jacht* - Ploeg, Durk van der (0 sterren) De Jacht*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Ploeg, Durk van der1988 [3de pr. 2014]B2
In Jikse-libben* - Spoelstra, Janneke (0 sterren) In Jikse-libben*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Spoelstra, Janneke2008B1
De froulju fan de fetweider* - Kiestra, D.H. (0 sterren) De froulju fan de fetweider*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Kiestra, D.H.1939 [4de pr 2010]B2
De wylde boerinne en oare ferhalen*  - Holtrop, T.E. (0 sterren) De wylde boerinne en oare ferhalen*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Holtrop, T.E.1915 [4de publikaasje 2010]C1
De Fûke* - Velde, Rink van der (0 sterren) De Fûke*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Velde, Rink van der1966 [10de pr. 2005]B2
De treastfûgel* - Speerstra, Hylke (0 sterren) De treastfûgel*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Speerstra, Hylke2013 [2de útwreide edysje]B2
Wolken fan wol - Dykstra, Lida (0 sterren) Wolken fan wol
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Dykstra, Lida2000B1
De boumaster fan de Aldehou* - Tamminga, D.A. (0 sterren) De boumaster fan de Aldehou*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Tamminga, D.A.1985 [4de printing 2010]C1
De smearlappen* - Wadman, Anne (0 sterren) De smearlappen*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Wadman, Anne1963 [9de pr. 2010]B1
Wat it is om bang te wêzen* - Schiffart, Sipke de  (0 sterren) Wat it is om bang te wêzen*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Schiffart, Sipke de 2012B1
Paradys oan de baai* - Kootstra, Douwe (0 sterren) Paradys oan de baai*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Kootstra, Douwe2010B1
De dei dat Farah Bezaz ferdwûn* - Meer, Aggie van der (0 sterren) De dei dat Farah Bezaz ferdwûn*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Meer, Aggie van der2008B2
It wurk fan 'e duvel* - Ploeg, Durk van der (0 sterren) It wurk fan 'e duvel*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Ploeg, Durk van der2000 [2de pr. 2006]B2
Ik, Anna* - Dykstra, Lida (0 sterren) Ik, Anna*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Dykstra, Lida2009B1
In aap klimt út 'e beam - Koos Tiemersma (0 sterren) In aap klimt út 'e beam
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Koos Tiemersma2017B1
De hearen fan Fryslân - Arjen Terpstra (0 sterren) De hearen fan Fryslân
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Arjen Terpstra2008B2
De nacht fan Mare - Willem Schoorstra (0 sterren) De nacht fan Mare
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Willem Schoorstra2017B2
De oerwinning fan Bjinse Houtsma* - Wadman, Anne (0 sterren) De oerwinning fan Bjinse Houtsma*
niveau 4
     

ynklusyf opdrachten
Wadman, Anne1962 [3de pr. 2014]B2
De silveren rinkelbel* - Dykstra, Waling (0 sterren) De silveren rinkelbel*
niveau 4
     

ynklusyf opdrachten
Dykstra, Waling1856 [8ste pr. 2003]C1
Under wetter* - Tiemersma, Koos (0 sterren) Under wetter*
niveau 4
     

ynklusyf opdrachten
Tiemersma, Koos2009C1
Rêdbâd* - Schoorstra, Willem (0 sterren) Rêdbâd*
niveau 4
     

ynklusyf opdrachten
Schoorstra, Willem2011C1
Eilândochters* - Berga, Wilco (0 sterren) Eilândochters*
niveau 4
     

ynklusyf opdrachten
Berga, Wilco2004 [2de pr. 2010]B1
De sûnde fan Haitze Holwerda* - Houten, Ulbe van (0 sterren) De sûnde fan Haitze Holwerda*
niveau 4
     

ynklusyf opdrachten
Houten, Ulbe van1938 [11de pr. 2010]B2
Paadwizer* - Tuma, Eelkje (0 sterren) Paadwizer*
niveau 4
     

ynklusyf opdrachten
Tuma, Eelkje2009B1
De Frouwepenje* - Bremer, Harke en Jarich Hoekstra (0 sterren) De Frouwepenje*
niveau 4
     

ynklusyf opdrachten
Bremer, Harke en Jarich Hoekstra2009C1
Fabryk* - Riemersma, Tr. (0 sterren) Fabryk*
niveau 4
     

ynklusyf opdrachten
Riemersma, Tr.1964 [7de pr. 2014]B2
Einum* - Froon Akker [ps. Koos Tiemersma] (0 sterren) Einum*
niveau 4
     

ynklusyf opdrachten
Froon Akker [ps. Koos Tiemersma]2012 [2de útjefte 2015]B2
Renger - Vries, Nyk de (0 sterren) Renger
niveau 4
     

ynklusyf opdrachten
Vries, Nyk de2016B1
De Wuttelhaven del* - Jong, Steven H.P. de (0 sterren) De Wuttelhaven del*
niveau 5
     

ynklusyf opdrachten
Jong, Steven H.P. de1989 [3de pr. 2010]B2
Littenser Merke* - Zandbergen, Ale S. van (0 sterren) Littenser Merke*
niveau 5
     

ynklusyf opdrachten
Zandbergen, Ale S. van2013 [4de pr 2015]C1
In kop as in almenak* - Hindriks, Elske (0 sterren) In kop as in almenak*
niveau 5
     

ynklusyf opdrachten
Hindriks, Elske2013B2
De Reade Bwarre* - Riemersma, Tr. (0 sterren) De Reade Bwarre*
niveau 6
     

ynklusyf opdrachten
Riemersma, Tr.1992 [3de pr. 2010]C2
As gong dêr in oar* - Popma, Leo (0 sterren) As gong dêr in oar*
niveau 6
     

ynklusyf opdrachten
Popma, Leo2013B2